ร้านเค้กกนิษฐา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนภาคใต้ ครั้งที่ 6

Posted 2024-01-20

ร้านเค้กกนิษฐา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ร้านเค้กกนิษฐา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2567 แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้จัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนภาคใต้ ครั้งที่ 6 "Safe Drive ภาคใต้ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต ในการนี้ร้านเค้กกนิษฐาได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการฯ และนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทมาตรการองค์กร โดยใช้ชื่อผลงานเรื่อง "ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน" โดยได้รับการดูแลจาก สสส. จังหวัดตรัง  และศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยบนถนนอำเภอนาโยง (ศปถ. อ.นาโยง) นำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 23 แห่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 8 แห่ง ผลการประกวด ร้านเค้กกนิษฐาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท มาตรการองค์กร

ทั้งนี้เนื่องจาก ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช เจ้าของร้าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานลูกจ้างรวมไปจนถึงครอบครัว และประชาชนในอำเภอนาโยง จึงได้กำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยการสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายระหว่างการเดินทางมาทำงานและเดินทางกลับบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และลดการสูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน

 

- บทความอื่นๆ